The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4335/19.1.111-129(2021)

Keywords:

local law, public order regulations, public security, local self-government, Poland

Abstract

The subject of the article are the issues concerning the enactment by local self-government bodies in Poland of a special category of acts of local law, i.e. public order regulations. Public order regulations belong to the sources of universally binding law in Poland. Not only government administration bodies, but also local self-government may adopt them. By means of public order regulations, such values as: life, health, property of citizens, environment, public order, peace and public security are protected. The status of public order regulations in the Polish legal order, which are bodies of local self-government units to protect the life or health of citizens and to ensure public order, peace and security, is not the subject to clear legislation or consent among scholars in the field and in relevant case-law. Therefore, the aim of the article is to determine the legal status of local law acts in the form of public order regulations in Poland and to define their role in the performance of tasks in the field of public security by local self-government. The author refers also to relevant legal solutions applicable in other member states of the Visegrad Group. The main thesis of the article is a statement that acts of local law in the form of public order regulations are a desirable manifestation of the law-making decentralisation of the state, which is necessary for the effective performance of tasks in the field of public security by local self-government bodies.

References

Czuryk, M., Karpiuk, M. & Kostrubiec, J. (eds.) (2015) Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej (Warsaw: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej).

Czuryk, M., Dunaj, K., Karpiuk, M. & Prokop, K. (2016) Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu (Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Czuryk, M. (2017) Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego, In: Karpiuk, M., Mazuryk, M. & Wieczorek, I. (eds.) Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego), pp. 48-57.

Czuryk, M. & Kostrubiec, J. (2019) The legal status of local self-government in the field of public security, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41(1), pp. 33–47, https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.3.

Dąbek, D. (2007) Prawo miejscowe (Warsaw: Wolters Kluwer).

Dąbek, D. (2016) Tworzenie prawa administracyjnego, In: Jakimowicz, W. (ed.) Przewodnik po prawie administracyjnym (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 101-209.

Dolnicki, B. (ed.) (2018) Źródła prawa w samorządzie terytorialnym (Warsaw: Wolters Kluwer).

Dróżdż, M. (2014) Security of sports events in Poland - Polish Act on Mass Events Security, Ius Novum, 2, pp. 171-185.

Fábián, A. (2020) On the Legal Basis of the Lawmaking by Local Self-Governments – an International Overview, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 18(4), pp. 955-975, https://doi.org/10.4335/18.3.955-975(2020).

Hoffman, I. & Rozsnyai, K. (2015) The Supervision of Self-Government Bodies’ Regulations in Hungary, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 13(3), pp. 485-502, https://doi.org/10.4335/13.3.485-502(2015).

Hoffman, I. (2018) Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in the Hungarian Legislation, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 16(4), pp. 929-938, https://doi.org/10.4335/16.4.929-938(2018).

Karpiuk, M. (2013) Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne (Warsaw: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej).

Karpiuk, M. (2014a) Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego (Warsaw: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej).

Karpiuk, M. (2014b) Zasady działania samorządu lokalnego w czasie stanu klęski żywiołowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G – Ius, 61(2), pp. 51-60, http://dx.doi.org/10.17951/g.2014.61.2.51.

Karpiuk, M. (2015) Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, Studia Iuridica Lublinensia, 24(4), pp. 21-34, http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.21.

Karpiuk, M. (2019) Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, Studia Iuridica Lublinensia, 28(2), pp. 27-39, http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.27-39.

Karpiuk, M. (2020) Bezpieczeństwo imprez masowych (Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Karpiuk, M., Kostrubiec, J., Paździor, M., Popik-Chorąży, K. & Sikora, K. (2013) Legislacja administracyjna (Warsaw: Wydawnictwo Difin).

Karpiuk, M. & Kostrubiec, J. (2017) Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen (Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), available at: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=621502 (March 15, 2020).

Karpiuk, M. & Kostrubiec, J. (2018) The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, Studia Iuridica Lublinensia, 27(2), pp. 65-75, http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.65.

Koksanowicz, G. (2014) Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, Studia Iuridica Lublinensia, 22, pp. 471-478, http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.471.

Kostrubiec, J. (2011) Źródła prawa, In: Dubel, L., Kostrubiec, J., Ławnikowicz, G. & Markwart, Z., Elementy nauki o państwie i polityce (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 326-342.

Kostrubiec, J. (2012) Klasyczna teoria podziału władzy w ujęciu Monteskiusza, In: Bożek, M., Karpiuk, M., Kostrubiec, J. & Walczuk, K., Zasady ustroju politycznego państwa (Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS), pp. 120-124.

Kostrubiec, J. (2013) Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej, In: Karpiuk, M., Kostrubiec, J., Paździor, M., Popik-Chorąży, K. & Sikora, K., Legislacja administracyjna (Warsaw: Wydawnictwo Difin, pp. 13-72.

Kostrubiec, J. (2017) Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie administracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony, In: Karpiuk, M., Mazuryk, M. & Wieczorek, I. (eds.) Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego), pp. 105-112.

Kostrubiec, J. (2018) Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16(5), pp. 35-42, available at: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54a_04kostrubiec.pdf (March 15, 2020).

Kotulski, M. (2001) Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, Samorząd Terytorialny, 11, pp. 28-42.

Lipowicz, I. (2020) Nowa rola samorządu terytorialnego w państwie współczesnym, Samorząd terytorialny, 7-8, pp. 22-35.

Lipski, J. (2009) Akty prawa miejscowego w świetle regulacji prawnych, orzecznictwa i doktryny (Warsaw: Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.).

Mihálik, J. & Šramel, B. (2019) Constitutional and Legal Foundations for Local Self-Government Law-making: Does the Slovak Republic Need More Precise Legal Regulation?, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 17(3), pp. 393-415, https://doi.org/10.4335/17.3.393-415(2019).

Mojak, R. (2009) System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Studia Iuridica Lublinensia, 12, pp. 27-50.

Orzeszyna, K. (2013) Extraordinary Measures in the Constitution of the Republic of Poland, In: Dunaj, K. & Stepnowska, M. (eds.) Legal Security (Warsaw: Elipsa), pp. 168-186.

Orzeszyna, K., Skwarzyński, M. & Tabaszewski, R. (2020) Prawo międzynarodowe praw człowieka (Warsaw: C.H. Beck).

Radwanowicz-Wanczewska, J. & Prokop, K., Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, In: Parchomiuk, J., Ulijasz, B. & Kruk, E. (eds.) Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 780-792.

Radvan, M. (2020) Czech tax law (Brno: Masaryk University Press), available at:

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Radvan_Czech_Tax_Law.pdf (October 20, 2000).

Sikora, K. (2017) Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

Skoczylas, J. (2011) Prawo ratownicze (Warsaw: LexisNexis).

Wiącek, M. (2013) Upoważnienie do wydania samorządowego aktu prawa miejscowego w świetle Konstytucji RP, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 3(48), pp. 104-114.

Downloads

Published

2021-01-27

Issue

Section

Article