The Local Government Body Member and the Local Government Employee as a Passive Bribery Offender under Polish Criminal Law

Authors

  • Marek Kulik Maria Curie-Skłodowska University (Lublin), Faculty of Law and Administration

DOI:

https://doi.org/10.4335/18.2.433-448(2020)

Keywords:

person holding a public function, public officer, local government employee, bribery

Abstract

The study addresses the status of a local government body member and a local government employee as a person holding a public function in the meaning of Polish criminal law. In the Polish legal system, a person who holds a public function may be held criminally liable for passive bribery (bribe accepting) defined in Article 229 of the Polish Penal Code.  Pursuant to Article 115 § 19 PC, a public officer and persons belonging to several other categories are persons holding a public function, while  Article 115 § 13 PC defines the public officer by detailed enumeration of specific persons. The study provides an analysis of these concepts in view of the provisions governing the status of local government officers and persons employed with local government organisational units.

References

Bachmat P. (2008) Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną – raport z badań (Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)

Bojarski J. & Oczkowski T. (2004) Penalizacja korupcji gospodarczej w polskim prawie karnym, Prokuratura i Prawo, 4, pp. 80-92;

Daniluk P. (2018) Funkcjonariusz publiczny, In: Daniluk P. (ed.) Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć (Warszawa: CH Beck), pp. 67-73.

Dolnicki B. (2005) Pozycja SKO w systemie samorządu terytorialnego. Pozycja SKO w postępowaniu administracyjnym (Kraków: Zakamycze).

Dolnicki B. (2012) Samorząd terytorialny (Warszawa: Wolters Kluwer).

Doroszewski W. (1950-1969) available at: http://www.sjpd.pwn.pl/haslo/us%C5%82ugowy/ (January 23, 2020).

Dukiet – Nagórska T. (2002) Kim jest strażnik gminny, Rzeczpospolita, 1, pp. 1.

Filar M. (2003) Zakres pojęciowy znamienia pełnienie funkcji publicznej na gruncie art, 228 k.k., Palestra, 7-8, pp. 57 – 69.

Garus – Ryba J. (2001) Skoro już jest…, Rzeczpospolita, 11, p. 1.

Giezek J. (2008) Art. 115, In: Giezek J. (ed.) Kodeks karny. Część ogólna (Warszawa: Wolters Kluwer), pp. 673 - 758

Giętkowski R. (2015) O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych, Gdańskie Studia Prawnicze, 34, pp. 419 – 427.

Góral Z. (1999) Prawo pracy w samorządzie terytorialnym (Warszawa: Difin).

Górniok O. (2004) Odpowiedzialność karna menadżerów (Warszawa: C.H. Beck).

Górski A. (2017) Glosa do postanowieniaSądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (I KZP 24/15), Studia Iuridica Lublinensia, 26(2), pp. 177 – 184, https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.177.

Guzik-Makaruk E. & Pływaczewski E. (2012) Sądowa wykładnia znamienia „funkcjonariusz publiczny” na tle obowiązującego kodeksu karnego, In: Bieluk J., Doliwa A. Malarewicz-Jakubów, A. & Mróz T. (eds.) Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa (Białystok: Temida 2), pp. 726 – 743.

Iwański M. (2016) Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne (Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karrnego).

Kanty T. (2017) Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego).

Kardas P. (2005) Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1, pp. 23 – 56.

Kotowski W. (2012) Ustawa o policji. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer)

Leoński Z. (2002) Samorząd terytorialny w RP (Warszawa, C.H. Beck).

Majewski J. (2016) Art. 115, In: Wróbel W. & Zoll A. (eds.) Kodeks karny. Część ogólna. T. I (Warszawa: Wolters Kluwer) pp. 937 – 1075.

Matyjek S. (2015) Prawne i faktyczne warunki realizacji mandatu radnego gminy, Studia Prawno- Ekonomiczne, 97, pp. 53 – 68;

Mik B. (2003) Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r.: rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne (Kraków: Zakamycze)

Nowak C. (2008) Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych (Warszawa: C.H. Beck).

Osierda A. (2014) Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, Studia Iuridica Lublinensia, 23, pp. 89-106.

Palka P. (2011) Sprzedajne nadużycie funkcjo publicznej. Studium z prawa karnego (Olsztyn: Wydawnictwo UWM)

Redelbach A. (2003) Konieczność i kierunki zmian ustawy – Prawo o notariacie, Rejent, 3, pp. 13-35.

Rogalski M. (2005) Prawnokarna definicja funkcjonariusza publicznego oraz osoby pełniącej funkcję publiczną w administracji samorządowej, Samorząd Terytorialny, 3, pp. 32-39.

Sobczak J. (2016) Prawodawstwo samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Studia Iuridica Lublinensia, 25(4), pp. 221-234, https://doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.221 pp. 221 – 234.

Spotowski A. (1972) Przestępstwa służbowe. Nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym (Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze).

Surkont M. (1999) Łapownictwo (Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lex).

Surkont M (2000) Warunki odpowiedzialności lekarza za łapownictwo bierne, Przegląd Sądowy, 11-12, pp. 29 – 42.

Szewczyk H. (1999) Zakres pojęcia „pracownik samorządowy” po wejściu w życie reformy administracji publicznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 12, pp. 18-30.

Tarno J.P. (2002) Samorząd terytorialny w Polsce (Warszawa: C.H. Beck).

Published

2020-04-28

Issue

Section

Article