Public Interest Regarding Nature Protection Pursued by the Municipal Government

Authors

  • Jerzy Stelmasiak Maria Curie-Skłodowska University (Lublin), Faculty of Law and Administration

DOI:

https://doi.org/10.4335/18.2.421-432(2020)

Keywords:

naure protection, individual forms of nature protection, public interest, municipal government, special nature area

Abstract

The article contains an analysis of the issue of public interest pursued by the municipal government in the field of nature conservation, demonstrated on the example of individual forms of nature conservation, the latter term being the concept used by environmental law scholars.  Moreover, it covers natural monuments, documentation stands, ecological grounds and natural and landscape complexes, which are established through a resolution of the municipal council, which constitutes an act of local law. On the other hand, administrative prohibitions introduced for this purpose in an act of local law must have statutory authorisation and they should take into account the constitutional principle of sustainable development and the principle of proportionality.  This is because these prohibitions restrict the right of ownership of immovable property situated in their area.  Moreover, such an act of local law shall also be subject to the judicial review by an administrative court, having been challenged by the addressee of such act, provided that the addressee has also a legal interest, not only a factual interest.

References

Barczak, A. (2006) Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska (Warszawa: Dom Wydawniczy ABC).

Brohm, W. (1999) Miejsce planowania lokalnego w prawie planowania przestrzennego i prawie ochrony środowiska, In: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Dziesiąte Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, 8-12 września 1997 r. (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie), pp. 303-325.

Danecka, D., Kierzkowska, J. S. & Trzcińska, D. (2018) Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Dolnicki, B. (2016) Samorząd terytorialny (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

European Union (1992) European Community Environment Legislation, Volume 4, Nature ECSC-EEC-EAEC (Brussels – Luxembourg: European Union).

Górski, M. & Barczak, A. (2015) Artykuł 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako inspiracja do przeglądu kompetencji między administracją samorządową i administracją rządową w zakresie ochrony środowiska. In: Ofiarska, M. (ed.) Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego (Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego), pp. 95-110.

Kaźmierska-Patrzyczna, A. (2019) Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody (Warszawa: Wydawnictwo Poltext).

Nowacki, K. (1993) Administracyjnoprawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Republice Federalnej Niemiec i Austrii. Studium prawnoporównawcze (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego).

Rakoczy, B. (2006) Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora).

Rakoczy, B. (2020) Ochrona środowiska w praktyce gminy (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Stelmasiak, J. (1991) Strefa ochronna jako prawny środek ochrony środowiska we Francji, Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio G, 38(16), pp. 225-232.

Stelmasiak, J. (2013) Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Stelmasiak, J. (2017) Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, In: Hauser, R., Niewiadomski, Z. & Wróbel, A. (eds.) Prawo administracyjne materialne, vol. 7. System prawa administracyjnego (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck), pp. 685-717.

Stelmasiak, J. & Waszkiewicz, R. (1995) The Integrated Forms of Environmental Protecion of Natural and Cultural Property, in: Hollo, E. J. & Marttinen, K. (eds.), North European Environmental Law (Helsinki: institute of Economic Law), pp. 437-448.

Stelmasiak, J. & Wilk-Ilewicz, A. (2013). Investments on the areascovered with Natura 2000 protection in the judical decisions of Polish administrative courts, In: Stelmasiak, J., Bielecki, L. & Ruczkowski, P. (eds.) Legal studies (München: Wydawnictwo Hieronymus Verlag Neuried), pp. 229-246.

Supernat, J. (1984) Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Prawo. t. 127.

Trzcińska, D. (2014) Administracyjnoprawne instrumenty ochrony przyrody po akcesji Polski do Unii Europejskiej, In: Sługocki, J. (ed.) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, vol. I (Warszawa: Wydawnictwo Presscom), pp. 493-517.

Woźniak, M. (2018) Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego).

Zacharczuk, P. (2017) Obszary specjalne w materialnym prawie administracyjnym (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck).

Zdyb, M. (1991) Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

Zimmermann, J. (2013) Aksjomaty prawa administracyjnego (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Published

2020-04-27

Issue

Section

Article