Results of European Union Cohesion Policy in Terms of Quality of Life Improvement on a Regional Level (as Exemplified by Eastern Poland)

Authors

  • Teresa Miś University of Rzeszow, Faculty of Economics
  • Dariusz Zając University of Rzeszow, Faculty of Economics

DOI:

https://doi.org/10.4335/18.1.53-69(2020)

Keywords:

cohesion policy, European union funds, quality of life, residents' subjective evaluation, Eastern Poland

Abstract

The aim of the article is to evaluate the significance of the European Union funds supporting the cohesion policy, which the Eastern Polish local governments benefit from in order to improve their residents’ quality of life. Empirical data used in the research concerns five provinces located in Eastern Poland and the research data comes from the sources of the Polish Main Statistical Office in Warsaw. The temporal scope of the study encompasses the period 2004-2018. The choice of the spatial scope of the research is justified by the peripheral location of Eastern Poland, as well as the fact that this region benefits from the EU Programme financially supporting local government units. The article elaborates on the use of the EU funds aiming to enhance the cohesion policy performed by local governments of Eastern Poland and the residents’ opinion on the improvement of their quality of life. The research proves that the provinces of Eastern Poland are particularly qualified to gain financial funding from the European Union due to their lower level of Gross Domestic Product per capita compared to the country as a whole. According to the residents of Eastern Poland, their quality of life has improved and can be treated as comparable to the country’s average, even though slightly worse. The research confirms the elaboration’s hypothesis that the use of the EU funds by the local governments in Eastern Poland results in the increased country cohesion measured by the improvement of residents’ quality of life. This, in turn, constitutes a vital outcome of the European Union cohesion policy.

References

Balińska, A. (2015) Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej, Journal of Agribusiness and Rural Development, 36(2), pp. 153-160.

Barca, F. (2009) An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A Place-Based Approachto Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report, available at: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf (October 19, 2019).

Błachut, B., Cierpiał-Wolan, M., Czudec, A. & Ślusarz, G. (2017) Jakość życia w województwie podkarpackim w latach 2004-2015 (Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski).

Campbell, A. (1976) Subjective measures of well – being, American Psychologist, 31(2), pp. 117-124.

Cloutier, S. & Pfeiffer, D. (2015) Sustainability Through Happiness: A Framework for Sustainable Development, Sustainable Development, 23, pp. 317-327.

Czapiński, J. (2012) Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, Nauka, 1, pp. 17-34.

Czapiński, J. & Panek, T. (2009) Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania).

Czudec, A., Majka, A. & Zając, D. (2018) Impact of European Union Cohesion Policy at Local Level (Rural Areas of Eastern Poland Case Study), Lex localis - Journal of Local Self-Government, 16(4), pp. 785-803.

European Commission 2012 Entrepreneurship 2020 action plan. Reigniting the entrepreneurial Spirit in Europe (Brussels: Communication from the Commission to the Council, European Parliament, European Economic and Social Committee, Committee of the Regions).

Feldman, M., Lanahan, L. & Miller, J. (2011) Inadvertent infrastructure and regional entrepreneurship policy, In: Fritsch, M. & Schiller, F. (eds) Handbook of research on entrepreneurship and regional development (Cheltenham UK, Northampton MA, USA: Edward Elgar), pp. 216–251.

Grosse, T. G. (2007) Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, In: Tom, I. (ed) Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), pp. 119–134.

Hamryszczak, A. (2016) Konieczność efektywnego zainwestowania przez jednostki samorządu terytorialnego funduszu UE w perspektywie finansowej 2014–2020, In: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020 (Rzeszów: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego), pp. 19-21.

Heley, J. & Jones, L. (2012) Relational rural: Some thoughts on relating things and theory in rural studies, Journal of Rural Studies, 28, pp. 208-217.

Holden, E., Linnerud, K. & Banister, D. (2017) The Imperatives of Sustainable Development, Sustainable Development, 25, pp. 213-226.

Kędzior, Z. (2003) Metodologiczne aspekty badania jakości życia, In: Jakość życia w regionie (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński), pp. 15-18.

Kryk, B. & Włodarczyk-Śpiewak, K. (2006) Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, In: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński), pp. 95-100.

Lambregts, B., Janssen-Jansen, L. & Haran, N. (2008) Effective governance for competitive region in Europe: the difficult case of the Randstad, GeoJournal, 72, pp. 45-57.

Lugo-Morin, D. R. (2016) Dynamics of Rural Communities Under Climate Change, Sustainable Development, 24, pp. 345-356.

Malik, K. (2011) Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, wymiary i konteksty rozwoju zrównoważonego, Studia KPZK PAN, tom CXXXV.

McCann, P. & Ortega-Argilés, R. (2016) Smart specialisation, entrepreneurship and SMEs: issues and challenges for a results-oriented EU regional policy, Small Business Economics, 46(4), pp. 537-552.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 82008) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Ostasiewicz, W. (2004) Ocena i analiza jakości życia (Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu).

Polverari, L. & Bachtler, J. (2005) The contribution of European Structural Funds to territorial cohesion, Town Planning Review, 76(1), pp. 29-43.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 2011 (Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Raczkowska, M. (2016) Jakość życia w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, 449, pp. 511-521.

Sen, A. (2002) Rozwój i wolność (Poznań: Zysk i s-ka).

Sęk, H. (1993) Jakość życia a zdrowie, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2, pp. 110–116.

Sieradzka, K. (2012) Polityka regionalna Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro, In: Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej (Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu), p. 169.

Sompolska-Rzechuła, A. (2013) Jakość życia jako kategoria ekonomiczna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesis, Oeconomica, 301(71), pp. 127-139.

Szukiełojć-Bieńkuńska A. & Walczak, T. (2011) Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, Wiadomości Statystyczne, 7-8, pp. 9–29.

Van Praag, C. M. & Versloot, P. H. (2007) What is the value of entrepreneurship? A Review of Recent Research, Small Business Economics, 29(4), pp. 351–382.

Wilkin, J. (2007) Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, In: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), pp. 593-616.

Published

2020-01-26

Issue

Section

Article