Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic

Authors

  • Anna Romanova Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law
  • Michal Radvan Masaryk University, Faculty of Law
  • Johan Schweigl Masaryk University, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.4335/17.3.591-616(2019)

Keywords:

Local tax, local charge, Slovak Republic, Czech Republic, constitution, European Charter of Local Self-Government

Abstract

The main aim of the paper is to analyze the constitutional backgrounds of the local taxes´ legal regulation, assessment, and collection in the Slovak Republic and the Czech Republic. The paper starts with the general constitutional regulation of taxes and continues with the critical analyses of local taxes´ regulation and application in both countries. It follows the legal power of legal norms, starting with the international aspects – the European Charter of Local Self-Government, continuing with the constitutional issues and finishing with the statutory regulation of local taxes. The first part of the hypothesis that even if the constitutional regulation in these countries is very different and gives different opportunities for the local taxes adoptions both in national Parliaments and in local councils, the practice in both countries is very similar, was (with a small difference in the actual use of given possibilities to adjust the real property tax revenues by the municipalities, which speaks in favour of the Slovak ones compared to the Czech) confirmed. However, the second part of the hypothesis that in both countries local self-government units do have adequate powers to impose and collect local taxes was rejected. In the conclusion, the comparison between the Czech Republic and the Slovak Republic is made and possible changes de lege ferenda are presented.

References

Adamcová, M. & Ondrová, D. (2017) Centralization, Decentralization, Local Administration and Ethical Impacts: Negative Aspects Evident in the Contemporary Public Administration, European Journal of Transformation Studies, 5(2), pp. 18-34.

Ackerman, B. (1999) Taxation and the Constitution, Yale Law School Legal Scholarship Repository, Faculty Scholarship Series, pp. 1-99.

Bird, M. R. & Slack, E. (2003) Land and Property Taxation: A Review, World Bank web – seminars (Washington D.C.: World Bank).

Bobáková, V. (2016) Economy of the Local Authorities in the Slovak Republic, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, 18(2), pp. 35-52.

Bobáková, V. (2017) Zadlženosť miestnej samosprávy na Slovensku, In: Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (Košice, P. J. Šafárik University in Košice), available at: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/fvs/aktualne-otazky-2017-final.pdf (December 8, 2019).

Bujňáková, M. (2018) Finančné problémy fungovania obcí a miest v Slovenskej republike a možnosti ich riešenia, In: Zagadnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego (Rzeszów, RS Druk Rzeszów).

Bujňáková, M., Románová, A. (2014) Zamyslenie sa nad ideou zavedenia zdaňovania nehnuteľností na princípe trhovej hodnoty, Právo, obchod, ekonomika IV (Košice, P. J. Šafárik University in Košice).

Cakoci, K. Červená, K. (2018) Legal Concept of Local Taxes in the Slovak Legal Order, In: Mrkývka, P., Gliniecka, J., Tomášková, E., Juchniewicz, E., Sowinski, T. & Radvan, M. (eds.) The challenges of Local Government Financing in the Light of European Union regional policy: (Conference Proceedings) (Brno, Masaryk university).

Czudek, D. & Kranecová, J. (2016) European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic, In: Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowiński, T. (eds.) Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa, CeDeWu).

Fukuyama, F. (1996) The Origins of Political Order (London, Profile Books Ltd).

Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowinski, T. (2016) Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa, CeDeWu).

Janko, S. (2018) Limity ústavnej kontroly územnej samosprávy, Justičná revue, 70(10) pp. 1043 – 1048.

Janovec, M. (2016) Local Self-Government Financing through Municipal bonds Based on art. 9, sec. 8 of Europe charter of Local Self-Government, In: Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowiński, T. (eds.) Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa, CeDeWu).

Jesenko, M., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowinski, T. (2015) Obec ako subjekt tvorby práva (Košice, P.J. Šafárik University in Košice).

Jesenko, M. (2016) Právo na samosprávu a iné subjektívne práva územných samosprávnych celkov v Slovenskej republike (Prague: Metropolitan University Prague Press).

Judson, N. F. (1919) Some Constitutional Aspects of Taxation, Proceedings of the Annual Conference on Taxation under the Auspices of the National Tax Association, 12 (June 17-19), pp. 194-207, available at: https://www.jstor.org/stable/23400514#metadata_info_tab_contents (December 8, 2019).

Keesing, M. F. (1956) Conflicting Conceptions of Ownership in Taxation, California Law Review, 44(5), 866-885.

Klimovský, D. (2009) O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry, Acta Politologica, 1(2), pp. 182-213.

Koľová, S. (2012) Posudzovanie ústavnosti a zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obce, Cofola 2012: The Conference Proceedings (Brno: Masaryk university).

Kozieł, M. (2016). Financing of Tasks of Local Self-Government Units in the Czech Republic, In: Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowiński, T. (eds.) Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa, CeDeWu).

Kozieł, M. (2018) Receivables Administrated by Municipalities in the Czech Republic, In: Mrkývka, P., Gliniecka, J., Tomášková, E., Juchniewicz, E., Sowinski, T. & Radvan, M. (eds) The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy (Conference Proceedings) (Brno: Masaryk university).

Kubincová, T. & Skaloš, M. (2018) Súdna kontrola rozhodovania obcí pri výkone samosprávy v kontexte správy daní a poplatkov, Nové horizonty v práve 2018: zborník príspevkov (Banská Bystrica: Matej Bel University – Belianum).

Liptáková, K. (2018) Kompetencie miestnej samosprávy a jej normotvorba v kontexte miestnych daní na Slovensku, In: Bratislavské právnické fórum 2018: ústavnoprávne východiská finančného práva (Bratislava: Komenský University in Bratislava).

Liška, M. (2018) Time Context of Tax Revenues in Relation with Specific Income of Municipalities, In: Mrkývka, P., Gliniecka, J., Tomášková, E., Juchniewicz,E., Sowinski, T. & Radvan, M. (eds) The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (Conference Proceedings) (Brno: Masaryk university).

Malme, J. H. & Youngman, J. M. (eds.) (2001) The Development of Property Taxation in Economies in Transition: Case Studies from Central and Eastern Europe (Washington: World Bank).

Marethová, Z. (2018) Local Taxes in Relation to Recent Judgement of Czech Constitutional Court, In: Mrkývka, P., Gliniecka, J., Tomášková, E., Juchniewicz, E., Sowinski, T. & Radvan, M. (eds) The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (Conference Proceedings) (Brno: Masaryk university).

Ministry of Finance of Slovak Republic (2019) Public administration budget for 2019-2021, available at: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/rozpocet-verejnej-spravy/ (December 8, 2018).

Molitoris, P. (2015) Z aktualnej problematyki podatków lokalnych w Republice Slowackiej, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, 5(3), pp. 103-113.

Mrkývka, P. Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowinski, T. (2018) The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (Conference Proceedings) (Brno, Masaryk University).

Pařízková, I. (2005) Finanční právo: finance územní samosprávy (Brno, Masaryk university).

Peková, J. (2004) Hospodaření a finance územní samosprávy (Prague, Management Press).

Popovič, A. (2016) Reflection on the Local Fee for Development, In: Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa: CeDeWu).

Průcha, P. (2011) Místní správa (Local Government) (Brno: Masaryk University).

Radvan, M. (2009). Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic, In: Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (Szczecin, Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie).

Radvan, M. (2016) Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic, In: Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowiński, T. (eds.) Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa, CeDeWu).

Radvan, M. (2017) Municipalities and Gambling Taxation in the Czech Republic, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 15(3), pp. 529-540, https://doi.org/10.4335/15.3.529-540(2017).

Radvan, M. (2018) Correction Elements in Case of Czech Local Charges in Mrkývka, P., Gliniecka, J., Tomášková, E., Juchniewicz,E., Sowinski, T., Radvan, M. (eds) The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy (Conference Proceedings) (Brno, Masaryk university).

Radvan, M., Mrkývka, P. & Schweigl, J. (2018) Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Czech Legislation, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 16(4), pp. 895-906, https://doi.org/10.4335/16.4.895-906(2018).

Románová, A. (2011) Miestne dane ako zdroj príjmov rozpočtov územnej samosprávy, In: Verejné financie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja (Košice: P. J. Šafárik University in Košice).

Románová, A. & Červená, K. (2017) Implementation of e-Government in the Slovak Republic at the Level of Local self-Government, Proceedings of the 17th European Conference on Digital Government (Reading: Academic Cenferences and Publishing International).

Románová, A. & Červená, K. (2016) Current System of Funding of Local Self-Government in Slovakia and its Challenges in Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa, CeDeWu)

Románová, A. & Forraiová I. (2017) Funding of Municipalities in Slovak Republic, Related Application Problems and Future Challenges in Samorzad terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania (Wloclawek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku).

Rychetský, P., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowinski, T. (2015) Ústava České republiky. Zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář (Prague: Wolters Kluwer).

Sirůček, P. (2007) Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Slaný, Melandrium).

Sopkuliak, A. (2016) Štruktúra výdavkov miestnej samosprávy na slovensku v rokoch 2012-2014, In: Klímová, V. & Žítek, V. (eds.) XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Brno, Masaryk University)

Štrkolec, M. (2007) Daň z nehnuteľnosti a jej vyrubovanie a platenie v rámci daňového konania, In: Stretnutie finančných právnikov (Bratislava).

Tiffany, H. T. (1903) The Law of the Real Property and Other Interest in Land. Vol. 1. (Saint Paul Keefe-Davidson Company).

Tomášková, E. & Mrkývka, P. (2018) Local Charges – Important Revenue for Local Governance?, In: Mrkývka, P., Gliniecka, J., Tomášková, E., Juchniewicz, E., Sowinski, T. & Radvan, M. (eds) The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy (Conference Proceedings) (Brno, Masaryk university).

Trellová, L. (2018) Územná samospráva a jej vyjadrenie v podobe ústavného práva, Justičná revue, 70(11), pp. 1190 – 1201.

Valachová, M. & Liška, M. (2016) Financing Local Self-Government, In: Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowiński, T. (eds.) Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Warszawa: CeDeWu).

Vernarský, M. (2014) Finančná autonómia územnej samosprávy ako predpoklad samostatnosti v komunálnej normotvorbe, In: Teória a prax komunálnej normotvorby: zborník príspevkov (Košice: P. J. Šafárik University in Košice).

Vojníková I. & Prievozníková K. (2015) Autonómia vs. svojvôľa správcu dane pri stanovení sadzieb dane z nehnuteľností, In: Dny práva 2014 – Část VIII. Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti (Brno: Masaryk University), available at: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/financni_pravo.pdf (December 8, 2018).

Published

2019-07-31

Issue

Section

Article